เอกสารบริการ

plan01
folder-documents-icon  แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.01) download
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.02) download
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.04) download
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.08) download
plan02
folder-documents-icon  แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.01) download
 แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.02) download
 แบบฟอร์มการแก้ไขโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.04) download
 แบบฟอร์มการแก้ไขโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.08) download
 แบบฟอร์มประกาศฯ เรื่องอนุมัติให้แก้ไขแผนฯ download
plan03
 folder-documents-icon  Knowledge Management 1 (KM1) download
  Knowledge Management 2 (KM2) download
 folder-documents-icon   Knowledge Management 3 (KM3)
 ๑. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น download
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.๒๕๔๘
download
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
download
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
 การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
download

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

 การจัด ทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
download
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
download
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1002 เรื่อง การเชื่อมโยง
 และบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
download
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1617 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร 
 ประเด็นคำถามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
download
 หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/29545 เรื่อง แนวทางการดำเนินการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
download
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
download
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 1147428540
download
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
download
  ๒. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. download


แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) download
- ปก 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- บทที่ 1 

- บทที่ 2 

- บทที่ 3 

- บทที่ 4 

- บทที่ 5 

- บทที่ 6 

plan4-61-64

 

แผนพัฒนาสามปี

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) download
- ปก 

- คำนำ

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ี่ 2

- ส่วนที่ 3

- ส่วนที่ี่ 4 

- ส่วนที่ 5 

Plan60

 

แผนดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 1147428540
คลิก>>> MBTAnimateddownloadbutton 

plan2561

2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
- ปกแผนการดำเนินงาน 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 

planDO60

 

 

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย

 

5