เอกสารบริการ

รายการ

 

folder-documents-icon

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

download

 

 

plan04
folder-documents-icon แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

download
plan01
folder-documents-icon แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.01) download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.02) download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.04) download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลง โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.08) download
plan02
folder-documents-icon แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.01) download
แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.02) download
แบบฟอร์มการแก้ไข โครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.04) download
แบบฟอร์มการแก้ไขโครงการในแผนฯ 4 ปี (ผ.08) download
plan03
folder-documents-icon Knowledge Management 1 (KM1)  download
Knowledge Management 2 (KM2)  download
folder-documents-icon Knowledge Management 3 (KM3) 
๑. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
download
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
download

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การจัด ทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
download
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
download
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1002 เรื่อง การเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
download
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1617 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร 
ประเด็นคำถามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
 
download
หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/29545 เรื่อง แนวทางการดำเนินการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 
download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  download
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561  download
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
download
๒. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  download

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) download
- ปก 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- บทที่ 1 

- บทที่ 2 

- บทที่ 3 

- บทที่ 4 

- บทที่ 5 

- บทที่ 6 

plan4-61-64

 

แผนพัฒนาสามปี

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2560

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) download
- ปก 

- คำนำ

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ี่ 2

- ส่วนที่ 3

- ส่วนที่ี่ 4 

- ส่วนที่ 5 

Plan60

 

แผนดำเนินงาน

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2561

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 1147428540
คลิก>>> MBTAnimateddownloadbutton 

plan2561

2560

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
- ปกแผนการดำเนินงาน 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 

- แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 

planDO60

 

 

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย

 

5