รายการ Download
เมษายน 61 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปี พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
icon-2423349 640 >>>ประกาศ  download
icon-2423349 640 >>>คำนำ   
icon-2423349 640 >>>สารบัญ  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

รายการ Download
web2 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560)

icon-2423349 640 >>>ประกาศ  download
icon-2423349 640 >>>คำนำ  download
icon-2423349 640 >>>สารบัญ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  download  
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย download

 


รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ปกหนา  
 >>>ประกาศ 
download
 >>>คำนำ สารบัญ  download
 >>>ส่วนที่ 1 บทนำ  download
 >>>ส่วนที่ 2 นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  download
 
1. กิจกรรมออกตรวจติดตามผลโครงการ
      1.1 ออกตรวจโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2. เอกสารดาวน์โหลด 
       2.1 แบบฟอร์มรายงานผลฯ หน่วยงานที่ได้รับงานอุดหนุน
              2.1.1  แบบฟอร์ม อปท. ส่วนราชการการรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลด
              2.1.2  แบบฟอร์ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ดาวน์โหลด
       2.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 

     

       2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

1ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด