รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 
(ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560)
web2  
 >>>ประกาศ 1148904172
download
 >>>คำนำ 1148904172  download 
 >>>สารบัญ 1148904172
download
 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ 1148904172 download
 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา 1148904172 download
 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล 1148904172 download
          - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 1148904172 download
          - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 1148904172 download
          - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 1148904172 download
          - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 1148904172 download
         - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 1148904172 download
 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ 1148904172 download
 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 1148904172 download
 >>>ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 1148904172 download
 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1148904172 download

รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ปกหนา  
 >>>ประกาศ 
download
 >>>คำนำ สารบัญ  download
 >>>ส่วนที่ 1 บทนำ  download
 >>>ส่วนที่ 2 นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  download
 
1. กิจกรรมออกตรวจติดตามผลโครงการ
      1.1 ออกตรวจโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2. เอกสารดาวน์โหลด 
       2.1 แบบฟอร์มรายงานผลฯ หน่วยงานที่ได้รับงานอุดหนุน
              2.1.1  แบบฟอร์ม อปท. ส่วนราชการการรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลด
              2.1.2  แบบฟอร์ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ดาวน์โหลด
       2.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 

     

       2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

1ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด