เอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  

 
รายการ Download
 ปกหน้ารอบเดือนตุลาคม 2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ประจำปี พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561)
icon-2423349 640 >>>ประกาศ 
icon-2423349 640 >>>คำนำ    
icon-2423349 640 >>>สารบัญ   
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ   
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา     
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล     
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑    
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๖
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ   
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
 
รายการ Download
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ประจำปี พ.ศ.2560 
ปกหน้า
icon-2423349 640 >>>ประกาศ 
icon-2423349 640 >>>สารบัญ   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 1 ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติาและสิ่งแวดล้อม     
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 6 ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
       เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

รายการ Download
เมษายน 61 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปี พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
icon-2423349 640 >>>ประกาศ  download
icon-2423349 640 >>>คำนำ   download 
icon-2423349 640 >>>สารบัญ  download 
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ  download 
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา   download  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล   download  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๒   download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓  download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔  download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕  download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ  download 
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  download 
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  download 

รายการ Download
web2 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560)
icon-2423349 640 >>>ประกาศ  download
icon-2423349 640 >>>คำนำ  download
icon-2423349 640 >>>สารบัญ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  download  
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย download

 


รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ปกหนา  
 >>>ประกาศ 
download
 >>>คำนำ สารบัญ  download
 >>>ส่วนที่ 1 บทนำ  download
 >>>ส่วนที่ 2 นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  download
 
1. กิจกรรมออกตรวจติดตามผลโครงการ
      1.1 ออกตรวจโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2559
     
1.2 รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561
 
     
1.3 รายงานประชุมสมาคมแผนประจำปี 2561

2. เอกสารดาวน์โหลด 
       2.1 แบบฟอร์มรายงานผลฯ หน่วยงานที่ได้รับงานอุดหนุน
              2.1.1  แบบฟอร์ม อปท. ส่วนราชการการรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลด
              2.1.2  แบบฟอร์ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ดาวน์โหลด
       2.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 

     

       2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

1ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด