รายการ Download
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ประจำปี พ.ศ.2560 
ปกหน้า
icon-2423349 640 >>>ประกาศ 
icon-2423349 640 >>>สารบัญ   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 1 ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติาและสิ่งแวดล้อม     
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสุข   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 6 ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
       เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  
icon-2423349 640 >>>นโยบายที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

 
 
รายการ Download
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ประจำปี พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561)
icon-2423349 640 >>>ประกาศ 
icon-2423349 640 >>>คำนำ    
icon-2423349 640 >>>สารบัญ   
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ   
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา     
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล     
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๒    
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔   
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๖
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ   
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
 
รายการ Download
เมษายน 61 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปี พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
icon-2423349 640 >>>ประกาศ  download
icon-2423349 640 >>>คำนำ   download 
icon-2423349 640 >>>สารบัญ  download 
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ  download 
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา   download  
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล   download  
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๒   download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓  download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔  download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕  download 
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ  download 
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  download 
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  download 

รายการ Download
web2 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - กันยายน 2560)

icon-2423349 640 >>>ประกาศ  download
icon-2423349 640 >>>คำนำ  download
icon-2423349 640 >>>สารบัญ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๑ บทนำ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนา download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผล download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ download
       - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพีงพอใจ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ download
icon-2423349 640 >>>ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  download  
icon-2423349 640 >>>ผังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย download

 


รายงานการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                  
ประจำปี พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ปกหนา  
 >>>ประกาศ 
download
 >>>คำนำ สารบัญ  download
 >>>ส่วนที่ 1 บทนำ  download
 >>>ส่วนที่ 2 นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย  download
 >>>ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  download
 
1. กิจกรรมออกตรวจติดตามผลโครงการ
      1.1 ออกตรวจโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2559

2. เอกสารดาวน์โหลด 
       2.1 แบบฟอร์มรายงานผลฯ หน่วยงานที่ได้รับงานอุดหนุน
              2.1.1  แบบฟอร์ม อปท. ส่วนราชการการรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลด
              2.1.2  แบบฟอร์ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล ดาวน์โหลด
       2.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด 

     

       2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

1ปก ปก
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด