ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

   รายการ  download
folder-documents-icon  รายละเอียดร่างโครงการพัฒนาเพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1147428540
download

 

ปีงบประมาณ

รายงาน

ปก

2559

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายdownload
- ปก 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ 2 

- ส่วนที่ 3 

- ส่วนที่ 4 

kobanyat

 

2560

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)download
- ปก 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ 2 

- ส่วนที่ 3 

- ส่วนที่ 4 

plan60

 

2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1147428540

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) download
- ปก 

- คำนำ 

- สารบัญ 

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ 2 

- ส่วนที่ 3 

- ส่วนที่ 4 

plan61